Praktyka

Prawo ubezpieczeniowe:

 • dochodzenie wszelkich odszkodowań za szkody wyrządzone osobom i w mieniu
 • także sprawy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • wszelkiego rodzaju roszczenia i odszkodowania za błędy lekarskie, za uszczerbek na zdrowiu, za zdarzenia losowe,
 • reprezentacja w trakcie toczących się postępowań likwidacyjnych prowadzonych przez firmy ubezpieczeniowe
 • w postępowaniu cywilnym przed sądami
 • pokrzywdzonych w postępowaniach karnych przeciwko sprawcom wypadku

Prawo rodzinne:

 • sprawy o rozwód i separację
 • unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o alimenty
 • podział majątku wspólnego
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
 • sprawy związane z władzą rodzicielską
 • przysposobienie
 • ubezwłasnowolnienie
 • postępowanie w sprawach nieletnich

Prawo karne:

 • reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona w postępowaniu sądowym
 • reprezentowanie pokrzywdzonego na każdym etapie sprawy, w tym jako oskarżyciela posiłkowego i prywatnego
 • obejmuje także postępowanie w sprawach o wykroczenia i postępowanie przyspieszone

Prawo cywilne:

 • prawo rzeczowe (np. obrót nieruchomościami, zasiedzenie)
 • umowy konsumenckie
 • windykacja wierzytelności
 • sprawy spadkowe (przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)
 • prawo własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji

Prawo gospodarcze i handlowe:

 • działalność gospodarcza i spółki cywilne
 • prawo spółek handlowych (tworzenie, rejestracja, zmiany w umowach, opiniowanie)
 • wszelkie rodzaju umowy związane z obrotem gospodarczym
 • postępowanie w sprawach egzekucji należności
 • prawo upadłościowe i naprawcze
 • zamówienia publiczne

Pozostałe:

 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo lokalowe
 • prawo kanoniczne
 • prawo europejskie

.